Sikkerhedsdatablade

Her kan du fremsøge sikkerhedsdatablade for de kemiske produkter, der sælges af Hornsyld Købmandsgaard A/S.

Sikkerhedsdatabladet indeholder de oplysninger, som køberen skal være opmærksom på for at kunne bruge produktet på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde.

Et sikkerhedsdatablad er et dokument, der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse.

Sikkerhedsdatabladet er krævet af EU forordningen REACH samt CLP-forordningerne og består af følgende 16 punkter:

1)    Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

2)    Fareidentifikation.

3)    Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.

4)    Førstehjælpsforanstaltninger.

5)    Brandbekæmpelse.

6)    Forholdsregler over for udslip ved uheld.

7)    Håndtering og opbevaring.

8)    Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

9)    Fysisk-kemiske egenskaber.

10)  Stabilitet og reaktivitet.

11)  Toksikologiske oplysninger.

12)  Miljøoplysninger.

13)  Forhold vedrørende bortskaffelse.

14)  Transportoplysninger.

15)  Oplysninger om regulering.

16)  Øvrige oplysninger.

Når du har fundet det ønskede produkt, kan du ved at klikke på ikonet Filtyper, åbne Sikkerhedsdatabladet, som du derefter kan udskrive eller downloade.                             

Skulle der mod forventning mangle et sikkerhedsdatablad på listen, kan du skrive til os på post@hk-hornsyld.dk, så finder vi databladet til dig, og sender det pr. mail.

Information

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Nørregade 28
8783 Hornsyld

Tlf: 75 68 73 00

Mail: post@hk-hornsyld.dk
Cvr: 45 52 08 11